Inwestycje • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Inwestycje 2014-2018

Rok 2015 i 2016

Przebudowa dróg gminnych

W latach 2015-2016 zrealizowano wiele inwestycji drogowych m.in. w Kucharach Królewskich, Smardzewie, Kucharach Żydowskich oraz w Kondrajcu. Łączna długość przebudowanych dróg to ponad 4,5 km.

Inwestycja w Kucharach Królewskich

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Rzy–Kuchary KrólewskieKondrajec”, w Kucharach Królewskich powstało 2,8 km nowej drogi asfaltowej.

Na zadanie przeznaczono kwotę 577 214,40 zł brutto.

Roboty prowadziło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.


Przebudowa drogi w Smardzewie z udziałem środków unijnych

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo–Podsmardzewo i Smardzewo”, w miejscowości Smardzewo położono 1,46 km asfaltu.

Całkowita wartość zadania: 294 325,22 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 63,63%, tj. 187 279,14 zł.

Wykonawcą robót był Zakład Usługowo Handlowy KOPTRANS z siedzibą w Ciechanowie.


Kuchary Żydowskie z nową nawierzchnią

W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie”, położono nawierzchnię z mas asfaltowych o długości 225 m.

Wartość zadania: 53 975,63 zł

Wykonawca: Zakład Usługowo Handlowy SEBUD z siedzibą w Ciechanowie.


Wyremontowano drogę gminną w Kondrajcu

Zgodnie z umową wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Kondrajec, polegający na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 150 m.

Wartość inwestycji: 17 999,82 zł

Wykonawca: Zakład Usługowo Handlowy KOPTRANS.


Zmodernizowano drogę transportu rolniczego Kolonia Sochocin-Żelechy

Założeniem przy realizacji tej inwestycji było zmodernizowanie odcinka drogi gminnej o długości 1650 m.

Zakres prac objął: usunięcie karp drzew i krzewów, wykonanie wykopów w gruntach w celu konserwacji rowów, usunięcie warstw ziemi o grubości do 5 cm za pomocą spycharek, udrożnienie przepustów betonowych pod zjazdami, udrożnienie przepustów poprzecznych z rur żelbetonowych, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni żwirowej.

Wartość inwestycji: 155 310,87 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 77 000,00 zł

Roboty prowadził Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Sochocinie.


Remonty ulic w Sochocinie

W 2016 roku w Sochocinie wyremontowano m.in. ulicę Sucharskiego, Kwiatową, Akacjową, Polną oraz wspólnie z Powiatem Płońskim ulicę Żeromskiego.


Inwestycje na Akacjowej i Polnej

W ramach remontów ulic gminnych na terenie Sochocina, wykonano remont ulicy Akacjowej i ulicy Polnej.

W zakres wykonanych prac wchodziło m.in. wykonanie koryta pod ścieki uliczne betonowe, wykonanie podbudowy betonowej na ścieki betonowe uliczne, ułożenie prefabrykantów ściekowych, odnowienie rowu odwadniającego oraz nawiezienie żwiru na powierzchnię.

Na zadanie przeznaczono kwotę 41 480,58 zł brutto, w tym 27 980,70 zł z funduszu sołeckiego, natomiast kwota 13 499,88 zł ze środków budżetu gminy.

Wykonawca: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


Remont na Sucharskiego i Kwiatowej

W ramach remontów ulic gminnych na terenie Sochocina, zrealizowano remont ulicy Sucharskiego i ulicy Kwiatowej.

Zamontowano tam m.in. kolektory deszczowe, studzienki chłonne, przykanaliki oraz wykonano podbudowę z kruszywa łamanego (destrukt).

Wartość zadania: 141 787,65 zł brutto.

Prace wykonała firma Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


Wspólne inwestycje powiatu płońskiego i gminy Sochocin

W ramach remontu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin–Malużyn w Sochocinie wyremontowano ulicę Żeromskiego o długości 560 m.

Na zadanie przeznaczono kwotę 100 000,00 zł brutto.

Udział własny gminy Sochocin: 50 000,00 zł brutto.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.


Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie – etap IIa

Zakres robót obejmował budowę kolektorów sanitarnych w ulicach: Szkolna, Płońska, Nadrzeczna, Guzikarzy, Sienkiewicza, Magazynowa, Żeromskiego oraz w części ul. Wolności.

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 4 555,50 m

Łączna wartość inwestycji: 2 405 686,75 zł

Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013: 75% kosztów kwalifikowanych

Wykonawca: Zakład Usług Wod.-Kan. C.O., Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę Wiesław Kuczalski.


Progi, chodniki, parkingi


Progi zwalniające w Bolęcinie i Smardzewie

W Bolęcinie i Smardzewie wybudowano progi zwalniające, odpowiednio do 20 km/h oraz do 30 km/h.

20 metrów przed progiem ustawione zostało pionowe oznakowanie progu.

Na zadanie przeznaczono kwotę 14 744,28 zł brutto.

Roboty prowadził Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


Remonty chodników w Sochocinie

Wyremontowano chodniki przy ulicy Nadrzecznej i Guzikarzy oraz chodnik znajdujący się przy ulicy mjr. Henryka Sucharskiego.

Całkowita wartość zadania: 119 076,47 zł

Prace wykonała firma Gminny Zakład Komunalny.

Dodatkowo w ramach kontynuacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap IIa” na ulicy Nadrzecznej i Guzikarzy położono nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 280 m.


Parking przed budynkiem urzędu gminy

W 2015 r. udało się wykonać parking i chodnik z kostki brukowej przed budynkiem Urzędu Gminy w Sochocinie od strony ulicy Nadrzecznej.

Koszt zadania: 19 921,28 zł

Wykonawca: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.


W Idzikowicach powstała siłownia zewnętrzna

W miejscowości Idzikowice zamontowano następujące urządzenia do siłowni zewnętrznej: wyciąg górny, wioślarz oraz orbitrek.

Wartość zadania: 11 439,00 zł

Wykonawca: Fit Park z Torunia.


Nowe urządzenia na Wycinkach

Zakupiono też nowy sprzęt do placu zabaw na Wycinkach: zestaw zabawowy EMILKA MSH i czworokąt sprawnościowy.

Wartość zadania: 15 375,00 zł

Wykonawca: Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał.


Nowa wiata przystankowa

W Smardzewie zamontowano nową wiatę przystankową. Wiata będzie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi młodzież dojeżdżającą do szkół na terenie gminy.

Koszt zakupu wiaty wraz z montażem i transportem: 5297,61 zł

Wykonawca: BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.


Nowe punkty świetlne na terenie gminy

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w poszczególnych sołectwach zamontowano łącznie 43 nowe lampy drogowe.

1. Gutarzewo – 11 punktów świetlnych

2. Gromadzyn – 5 punktów świetlnych

3. Kołoząb – 4 punkty świetlne

4. Drożdżyn – 3 punkty świetlne

5. Niewikla – 3 punkty świetlne

6. Ślepowrony – 3 punkty świetlne

7. Smardzewo – 2 punkty świetlne

8. Żelechy – 2 punkty świetlne

9. Sochocin ul. Żeromskiego – 2 punkty świetlne

10. Sochocin ul. Sosnowa – 2 punkty świetlne

11. Gutarzewo Młyn – 1 punkt świetlny

12. Bolęcin – 1 punkt świetlny

13. Idzikowice – 1 punkt świetlny

14. Kolonia Smardzewo – 1 punkt świetlny

15. Budy Ciemniewo – 1 punkt świetlny

16. Pruszkowo – 1 punkt świetlny

Koszt zadania: 74 114,23 zł

Wykonawca: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.


Rok 2017


1) Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony–Niewikla”, polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i obustronnych poboczy z kruszywa łamanego na drodze o długości 1 km 249 mb. i szerokości 4,5 mb. Plan 459 000,00 zł, wykonanie 453 444,11 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo–Handlowy „SEBUD” z siedzibą w Ciechanowie.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla wykonawcy wynosi: 449 944,11 zł

Wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru: 3500,00 zł

Na powyższe zadanie samorząd województwa mazowieckiego przyznał dla gminy Sochocin dotację w wysokości 150 000,00 zł.


2) Zadanie o nazwie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa”, polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku drogi o długości 1 km 705 mb. i szerokości 4,5 mb. została zakończona. Plan 335 000,00 zł, wykonanie 333 451,05 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo–Handlowy „SEBUD” z siedzibą w Ciechanowie.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla wykonawcy wynosi 309 995,55 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru: 4000,00 zł

Projekt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa – 19 495,50 zł


3) Zadanie o nazwiePrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec”, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze o długości 800 mb. i szerokości 4,5 mb. Plan 185 000,00 zł, wykonanie 184 182,90 zł.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum Lider - „KOPTRANS” Partner – Z.U.H. KOPTRANS z siedzibą w Ciechanowie.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla wykonawcy wynosi 173 528,00 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru: 2500,00 zł

Projekt – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec – 6150,00 zł

Mapa – 2004,90 zł


4) Zadanie o nazwie „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo–Podsmardzewo i Smardzewo” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa dróg o długości 2 km 260 mb. i szerokości 4,5 mb. Plan 222 079,22 zł, wykonanie 222 079,22 zł.

Zadanie było realizowane w dwóch etapach w 2016 r. i w 2017 r. (w 2016 roku 1,460 km; w 2017 roku – 0,8 km).

Wysokość wynagrodzenia brutto dla wykonawcy - etap II wynosi 219 579,22 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru: 2500,00 zł

Wykonawcą zadania był Z.U.H. KOPTRANS z siedzibą w Ciechanowie.


5) Zadanie o nazwie „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie–Jędrzejewo–Kępa”. W ramach zadania przebudowano drogę gminną w miejscowości Kuchary Żydowskie i Jędrzejewo od km 0 + 000 do 0 + 800. Plan 168 000,00 zł, wykonanie 167 418,40 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla wykonawcy wynosi 164 918,40 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru: 2500,00 zł


6) Zadanie Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin”. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Kwiatowej od km 0+000 do km 0+316 włącznie 0,01+0,010+0,01 wraz z ul. Sucharskiego od km 0+200 do km 0+293. Plan 232 291,75 zł, wykonanie 218 692,05 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wysokość wynagrodzenia brutto dla wykonawcy wynosi 216 892,05 zł.

Wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru: 1800,00 zł


7) Zadanie o nazwie „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w gminie Sochocin”.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji zadania – 1 269 950 zł. Plan 300 000,00 zł, wykonanie 298 178,70 zł.

Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin.

W ramach realizacji zadania w 2017 r. zakończono remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie obejmujący remont podłóg, wymianę piłkochwytów oraz zakup wyposażenia.

Koszt ww. robót wyniósł 264 623,07 zł. Prace wykonała firma FLEXLOOR s.c. z Olsztyna.

Wysokość wynagrodzenia dla inspektora nadzoru: 4305,00 zł

Zakup wyposażenia zaplecza sanitarnego – 3444,00 zł

Remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – remont podłóg zaplecza – 13 506,63 zł


Chodniki i punkty świetlne

W 2017 roku wybudowano nowy chodnik na ul. Kwiatowej i w części ul. Sucharskiego. Każdego roku sukcesywnie realizowane są potrzeby wynikające z rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Sochocin. Kolejne 19 nowe punkty świetlne zostały zainstalowane w 5 miejscowościach na łączną kwotę 39 667,40 zł.


Nowy chodnik przy Kwiatowej i Sucharskiego

Mieszkańcy ul. Kwiatowej i części ul. Sucharskiego mogą cieszyć się nowym chodnikiem. Łączny koszt robót wyniósł gminę 124 724,65 zł. Wykonawcą prac był Gminny Zakład Komunalny.


Nowe oświetlenie drogowe na terenie gminy

Nowe punkty świetlne zamontowano w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych i drogi wojewódzkiej. Najwięcej, bo aż po 6 opraw oświetleniowych zainstalowano w Drożdżynie i Niewikli. Następnie w Barakach 3, Rzach 3, a w Ślepowronach 1.

Montaż punktów świetlnych wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej wykonała firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Nowe oświetlenie wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym, jak i pieszym.


W Sochocinie powstała nowa siłownia zewnętrzna

Przy ul. Guzikarzy w Sochocinie powstała siłownia zewnętrzna. Wśród sprzętu siłowni znalazło się osiem urządzeń typu: motyl i drążek do podciągania, rower i orbitrek eliptyczny, twister plus wahadło, a także wyciąg górny oraz prasa nożna.

Koszt zakupu powyższych urządzeń wraz z montażem wyniósł blisko 21 tys. zł i w całości został pokryty z funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac była firma Fit Park sp. z o.o. sp.k. z Torunia.

Fundusz sołecki miejscowości Sochocin na 2017 rok również przeznaczony został na doposażenie tego miejsca rekreacji. Obok przyrządów do ćwiczeń postawiono betonowy stół do gry w szachy i zamontowano elementy małej architektury, m.in. ławkę parkową i stojak rowerowy.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)Galeria (22)Galeria (23)Galeria (24)Galeria (25)Galeria (26)Galeria (27)Galeria (28)Galeria (29)Galeria (30)Galeria (31)Galeria (32)Galeria (33)Galeria (34)Galeria (35)Galeria (36)Galeria (37)Galeria (38)Galeria (39)Galeria (40)Galeria (41)Galeria (42)Galeria (43)Galeria (44)Galeria (45)Galeria (46)Galeria (47)Galeria (48)Galeria (49)Galeria (50)Galeria (51)Galeria (52)Galeria (53)Galeria (54)Galeria (55)Galeria (56)Galeria (57)Galeria (58)Galeria (59)Galeria (60)Galeria (61)

Aktualności

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)