Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.05.2020 roku • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 28.05.2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 28.05.2020 roku

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony i społeczeństwo

że w dniu 28.05.2020 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb–Biele”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sochocin (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 1.06.2020 r.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)